Det europeiska tempelbygget

 

Homosapiens är en skapande varelse Varje historisk period, varje generation vill skapa sitt eget märke i historien. Därför är jorden full av ruiner. Stolta byggen av tempel som alla eroderat av tidens tand. Tempel som byggts för att hylla och som lär oss tre ting:Alla tempelbyggare har ofta drabbats av övermod. Varje folk har velat bygga högre, och större än vad andra tidigare byggt. Den egna civilisationens storhet ska lysa för alla andra folk. Det fullkomliga bygget når himlen och den egna makten blir ett med Gud.

Alla tempelbyggen har kostat stora resurser, orsakat mycket mänskligt lidande. Uppförande har skapat social oro och inre stridigheter.  Många byggen har därför inte kunnat fullföljas.

Alla tidigare civilisationer och med dem deras tempel har gått under.  Inte sällan har undergången förorsakats av övermod, av slöseri med resurser och av människors motstånd. Därför blev inget fulländat, inget har nått himlen och ingen makt har förenats med Gud.

Den Europeiska Unionen beskriver sig själv som ett bygge, ett bygge likt med tre pelare, likt ett tempel. Ett tempel för att gynna och hylla tillväxten. Den första pelaren är en inre gemensam marknad, den andra pelaren är en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, och den tredje pelaren är ett samarbete inom polis och rättsväsende. Sverige är medlem i den Europeiska Unionen, EU, och därmed med om att resa alla tre pelarna. EMU är en del av den första pelaren – en del av den inre gemensamma marknaden.

Det måste finnas starka drivkrafter för att bygga detta tempel. Ett bygge som gränsar till övermod och där riskerna för stora kostnader, social oro och inre motsättningar är stora. Den enkla förklaringen om kapitalismens inneboende ondska duger inte. Vilka är då den eller de verkliga drivkrafterna.

Ett sätt att öka värdet av allt som tillverkas är att lägga ner mindre effektiv verksamhet och att människorna flyttar till annat arbete. I Sverige är det tydligaste exemplet skildrat i vår längsta TV-serie Hem till byn. Småbönder slås ut och flyttar till staden och arbetar i fabriken. Där skapas ett större värde per arbetat timme. Skjortor, båtar och mobiltelefoner ska göras i annat land om det är billigare där. Det kallas strukturomvandling. Och den omvandling som skett av det svenska samhället är den helt dominerande orsaken till Sveriges ekonomiska tillväxt och vårt materiella välstånd.

Samma utveckling ska nu den gemensamma valutan driva fram i Europa. Det viktigaste motivet är att de demokratiska systemen inte ska begränsa takten på strukturomvandlingen inom och mellan Europas länder. En omvandling som, om den lyckas, skapar större effektivitet, ett ökat värde av det mänskliga arbetet och därmed större vinster för företagen och mer välfärd för folket.

Den gemensamma valutan innebär att politikerna i ett visst land inte kan skydda sin befolkning undan kravet på omvandling genom att öka den inhemska efterfrågan genom en underbalanserad statsbudget eller räntesänkningar. De får inte ge stöd till drabbade näringar eftersom det påverkar konkurrensförutsättningarna. De kan inte heller stärka den egna ekonomins konkurrenskraft genom att värdet på den egna valutan ändras.

Då återstår bara valet att vara konkurrenskraftig eller att slås ut från marknaden. Det är ingen mening att gå till det politiska demokratiska systemet och kräva åtgärder ty det kan inte göra något. Den gemensamma ekonomiska politiken och valutan har tagit ifrån dem deras sköldar.

Den kraftiga omvandlingen i Sverige var och är möjlig därför att det finns ett starkt demokratiskt kontrollerat politiskt system, staten, som skyddar människorna från förändringens hårda vindar. Välfärden, arbetsmarknadspolitiken, arbetsrätten och fördelningspolitiken räddar inte jobben i glesbygden men de begränsar skadorna på samhället och på medborgarna. De anställda är välorganiserade i starka fackliga organisationer som kan försvara både den enskilda medlemmens rätt och kollektivets villkor. Fackliga organisationer som orkar hävda kollektivavtal med lika villkor över hela branschen och därmed förhindra lönekonkurrens, social dumpning.

Men inget eller mycket lite av detta skydd för medborgare och anställda finns inom och mellan de flesta av EU:s medlemsländer. Detta är en allvarlig utveckling. Hoten mot befolkningen ökar utan att det finns demokratiska metoder för försvar. Det innebär stora risker för hög arbetslöshet, krav på att människor ska flytta till jobben, inta bara till Göteborg utan till Stuttgart, lönekonkurrens mellan länder samt försvagad arbetsrätt och kollektivavtal. I förlängningen ligger social oro, motsättningar och politisk instabilitet.

Den Europeiska Unionen, EU, är början på ett ståtligt bygge på det europeiska tempelberget, ett bygge till tillväxtens ära. En viktig del av den tredje pelaren i bygget är EMU, men den delen kan orsaka stort mänskligt lidande och motstånd. Bygget är präglad av övermod och risken är stor att hela eller delar av templet krackelerar, att stenar börjar rasa och att människor flyr. Då är det bäst att hålla sig undan.

Publicerad i Transportarbetaren / januari 2004