Fler fasta jobb

Ett tredje återkommande fackligt krav är fler fasta jobb. Visstidsanställningar och bemanningsföretag är två centrala delar i företagens strategi för precisionsbemanning. För många anställda betyder det otrygghet i anställningen samt  osäkerhet om arbetstiderna och om inkomsten.

Rationaliseringar innebär alltid att företagen försöker minska de kostnader som finns i verksamheten. En stor kostnad är personalkostnader och därför är mycket av rationaliseringarna inriktade mot att minska behovet av personal vid en given volym.

Det vanligaste sättet att rationalisera varuproduktion är att ersätta mänskligt arbete med maskiner. Vinsten ligger i att ökningen av kapitalkostnaderna är mindre än minskningen av arbetskraftskostnaderna.

Under det senaste tio åren har precisionsbemanning blivit en av de viktigaste strategierna hos företagen för att minska kostnaderna för personalen. Den har störst betydelse när personalkostnaderna är en stor del av alla kostnader, personalintensiv verksamhet, och den har fått störst genomslag där.  Strategin för precisionsbemanning kan  formuleras som så här:

Företaget ska vid varje tidpunkt köpa precis den mängd arbetade timmar som verksamheten kräver.

Behovet av personal varierar inom all verksamhet beroende på efterfrågan. Inom vård och kommunikationer kan det variera över dagen, i butiken över veckan eller till storhelger och inom hotellnäringen över säsongen.

Motivet är att minska personalkostnaderna

Motivet för företagen är – som vid all rationalisering – att minska kostnaderna för verksamheten. I strategin för precisionsbemanning finns det två olika huvudalternativ: Varierad arbetstid och övertid hos de redan anställda – eller variera antalet anställda snabbt. I det senare fallet använder företagen två olika alternativ: bemanningsföretag eller att visstidsanställa.

Om verksamheten bedrivs med fast anställd personal och fast veckoarbetstid är risken för ett företag att antingen ha för låg bemanning eller för hög bemanning. för låg bemanning när behovet är stort och tvingas betala för övertid, eller för hög bemanning, vilket innebär att betala för arbete som inte behövs just då.

Precisionsbemanning är företagens försök att inte köpa arbete de inte behöver och undvika att betala dyrt för arbete när efterfrågan är större.  Men till skillnad från de flesta andra strategier innebär inte precisionsbemanning någon verklig ökning av effektiviteten i verksamheten i en vidare mening. Strategin innebär att kostnader för företaget flyttas ner till de anställda i form av lägre inkomster och ökad otrygghet.

Korttidsanställningar leder till sjunkande organisationsgrad

Det fackliga kravet på “Fler fasta jobb” är en facklig motstrategi för att säkra medlemmarnas trygghet med tillsvidareanställning,  tydligare regler om arbetstider och en förutsägbar inkomst. Men arbetsgivarnas motstånd kommer vara starkt. De ser en starkare reglering av anställningsvillkoren som ett ingrepp i arbetsledningsrätten.

Trots detta står frågan om en minskning av de tidsbegränsade anställningarna på högkant. De riskerar nämligen att långsiktigt försvaga hela den fackliga rörelsen. Det är allmänt  känt att viljan att bli medlem i facket är betydligt lägre bland dessa grupper. Orsaken är att många ser sin anställning som tillfällig. De ska snart göra något annat i livet. Att då gå med i facket känns inte som angeläget.

Det betyder att det fackliga kravet på fast jobb drivs både av medlemmarnas nuvarande otrygghet, men också av det mer långsiktiga fackligt organisatoriska intresset. De alltmer lösa anställningsförhållandena på arbetsmarknaden ses inom fackföreningsrörelsen som en av de viktigaste orsakerna till sjunkande organisationsgrad och därmed som ett hot mot alla fackliga medlemmars ekonomi och styrka. Risken är stor att en stor andel visstidsanställda kommer att drabba alla anställdas ekonomi och ställning på arbetsmarknaden.

 

Tema 3.2. Avtalen: De viktigaste röda kraven