Bemanning och LOs organisationsplan

Till LOs kongress våren 2012 finns ett nytt förslag till organisationsplan. Den innehåller ett nytt avsnitt om hur anställda i bemanningsbranschen kan organiseras och hur den fackliga organisationen ska byggas. Texten här nedan är ett utdrag ur förslaget till ny organisationsplan som ska diskuteras och beslutas på kongressen.

Utdrag ur rapporten LOs organisationsplan 2012 sidorna 58 och 59:

I september 2000 träffade LOs samtliga medlemsförbund ett nytt, likalydande och oprövat kollektivavtal med Tjänsteföretagen Almega för en ny och snabbt växande bransch, bemanningsbranschen. Arbetsgivarna har senare omorganiserat sin verksamhet och bildat en fristående arbetsgivareorganisation inom Almega, Bemanningsföretagen.

I samband med att avtalet tecknades kom LOs förbund överens om vissa principer för hur avtalet skulle hävdas, de anställda kunde organiseras och medlemmarna företrädas. Avtalet innehåller en regel om inkoppling av en arbetsgivare. Det betyder att avtalet inte är giltigt innan detta bekräftats, inkopplats, mellan de avtalsbärande parterna.

Den första principen var då att i samband med inkopplingen av ett visst bemanningsföretag/arbetsgivare på avtalet ska ett av fackförbunden utses till ”Administrativt Ansvarigt förbund”.

Ett bemanningsföretag ska inför inkopplingen enligt kollektivavtalet via Bemanningsföretagen/Almega lämna upplysningar om bemanningsföretagets huvudsakliga verksamheter inom LO-förbundens avtalsområden samt antal anställda i de olika verksamheterna. Ansvarigt förbund ska utses enligt en huvudsaklighetsprincip för bemanningsföretagets verksamhetsområden.

Den andra principen var att en anställd ska vara medlem i det förbund som har organisationsansvaret och -rätten på den typ av arbetsplatser dit den anställde huvudsakligen är uthyrd. Även här gäller en huvudsaklighetsprincip.

Denna den senare principen har inte fungerat väl. Ingen förbundsavdelning har haft det tydliga ansvaret och skyldigheten att ta initiativ till lokal facklig verksamhet på bemanningsföretagens lokala kontor. Den lokala fackliga verksamheten inom bemanningsbranschen har därför blivit lidande.

Organisationsplan 2012 lägger därför ett förslag om en ny ansvarsfördelning mellan förbunden inom bemanningsbranschen. Syftet är att förbättra de fackliga insatserna för att organisera och företräda medlemmar inom en ny och snabbt växande bransch på arbetsmarknaden.

Förslaget innebär följande:

För varje enskilt bemanningsföretag som ansöker om att bli inkopplat på avtalet skall ett Centralt Ansvarigt Förbund, CAF utses. Det innebär ett byte av namn, från Administrativt ansvarigt förbund till Centralt Ansvarigt förbund. Det ska gå till på samma sätt som tidigare grundat på det uppgifter företaget lämnar om huvudsaklig verksamhet.

Uppgiften för det Centralt ansvariga förbundet är:

att genomföra inkopplingen av ett visst företag på avtalet och då samordna diskussionerna så att det utses en Lokalt ansvarig avdelning/Lokal facklig organisation för bemanningsföretagets arbetsplatser/lokalkontor.

att besluta om att inrätta styrelserepresentation för de anställda samt utse ledamöter.

att företräda samtliga förbund på central nivå i frågor som berör flera arbetsställen inom bemanningsföretaget.

att ta initiativ till och ta ansvar för att det för varje arbetsställe/lokalkontor inom varje bemanningsföretag utses en Lokalt ansvarig avdelning/Lokal facklig organisation. Det ska ske utifrån en huvudsaklighetsprincip och efter samråd mellan de olika förbundens regionala organisationer inom varje region/ort där bemanningsföretaget är verksamt. Bemanningsföretagens arbetsställen/lokalkontor bör fördelas mellan förbundsavdelningarna för att få en rimlig och rättvis arbetsfördelning mellan förbundsavdelningarna. Den Lokalt ansvarig avdelningen/Lokal facklig organisation behöver inte vara en avdelning eller lokal facklig organisation inom det Centralt ansvariga förbundet.

Uppgiften för den Lokalt ansvarig avdelningen/Lokal facklig organisationen är:

Den Lokalt ansvarig avdelningen/Lokal facklig organisationens uppgifter är att organisera medlemmar, att ta initiativ till och bedriva lokal facklig verksamhet på arbetsplatsen genom

att ta initiativ till och ta ansvar för en överenskommelse mellan berörda förbunds regionala organisationer på orten/inom regionen hur ansvaret och rätten att organisera de anställda ska fördelas mellan förbunden. I de fallen lokalt ansvarig avdelningen/lokal facklig organisation inte kommer överens med berörda förbunds lokalorganisationer om hur fördelningen av medlemmarna ska ske gäller följande: en anställd ska vara medlem i det förbund som har organisationsansvaret och -rätten på den typ av arbetsplatser dit den anställde huvudsakligen är uthyrd

att genomföra facklig introduktion för nyanställda.

att utse facklig förtroendeman på bemanningsföretaget.

att utse skyddsombud på bemanningsföretaget.

att erbjuda utbildning för förtroendeman samt skyddsombud.

att ta initiativ till bildanden av en medbestämmandegrupp på arbetsplatsen.

att företräda medlemmarna

- vid förhandlingar i frågor enligt 11§ MBL, och om enighet inte nås vid denna för¬handling, 14 § MBL

- vid fullgörandet av informationsskyldigheten enligt 19-22 §§ MBL.

- vid förhandling enligt 38 och 39 §§ MBL avseende entreprenad eller inhyrning på bemanningsföretaget

 

Tema 5.3. Jobben: Bemanning