Det var en gång …

För lite drygt trettio år sedan var de fackliga anspråken på inflytande, medbestämmande och delad makt mellan anställda och ägare, mellan arbete och kapital och anställda mycket högt ställda. De två centralorganisationerna på den privata arbetsmarknaden, LO och PTK  antog ett gemensamt förslag till nytt medbestämmandeavtal.

Dokumentet är mycket intressant i dagens värld när anställda i Sverige, i Europa och i hela världen pressats tillbaka. Nu är de fackliga kraven på makt och inflytande i stort sett helt borta. Nu gäller det jobben, flexibilitet och kompetensförsörjning.

Det var en gång…

… då visionen om ändrade maktförhållandena på arbetsmarknaden var helt annorlunda mot nu.

Om det som i dag kallas kompetensförsörjning hade facken ett krav på utbildning:

Utbildning.  All personalutbildning skall ske på betald arbetstid. Beslut om utbildning skall vara godkända av arbetstagarorganisationerna. Läroplaner, läromedel föreläsare och utbildningsanordnare skall vara godkända av arbetstagarorganisationerna. Arbetstagarorganisationerna skall ha beslutanderätt över fördelningen av utbildningsplatser mellan olika personalkategorier, urval av personer samt ledighet i samband med utbildning.

 Och om det som idag kallas flexibilitet krävde facken

 Ändrad arbetsorganisation. Arbetsgivaren får inte vidta viktigare förändringar i företaget som inverkar på arbetsorganisationen utan arbetstagarorganisationernas godkännande.

 

Den 1 januari 1977, för 35 år sedan började en ny lag gälla i arbetslivet, Medbestämmandelagen, MBL.  Det var och är en ramlag och tanken var att den skulle följas av medbestämmandeavtal på olika områden för att lagstiftarens intentioner skulle uppfyllas. LO och PTK (1) utarbetade och överlämnade därför ett gemensamt förslag till arbetsgivarna, SAF (2).

Det är ett historiskt dokument. Det vittnar om en annan tid för inte så länge sedan. Det vittnar om att maktförhållandena mellan arbete och kapital, mellan ägare och anställda var helt annorlunda. LOs kongress hade antagit förslaget om att införa löntagarfonder, ett knippe nya lagar på arbetsmarknaden var på plats. Det var dags att i grunden förändra maktförhållandena på arbetsplatserna.

Resultatet blev knapert. Några år senare enades parterna om utvecklingsavtalet. Ett avtal som sällan hävdades av de fackliga organisationerna och därför snabbt föll i glömska. Undantaget är två skarpa regler, rätten till fem timmars betald facklig tid och rätten till att ta råd av en löntagarkonsult.

”LO och PTKs förslag till medbestämmandeavtal” är ett dokument i A5 på 44 sidor. Det är ett historiskt dokument där kraven på den fackliga organisationens och de anställdas rättigheter vittnar om en annan tid. Dokumentet innehåller precisa avtalskrav, totalt 41 stycken, med förklarande texter. ArbetetsMarknad.se publicerar här valda delar av de direkta avtalskraven.

Läs, häpna, begrunda och inspireras:

Ur ”Förslag till medbestämmandeavtal. LO och PTK”.

 Personalplanering.  Planerna skall utarbetas för den tid som arbetstagarorganisationerna fastställer. Arbetstagarorganisationerna avgör hur ofta planer skall revideras, vad planerna skall innehålla samt hur planerna skall utarbetas och presenteras

 Intern information. Utformningen av och innehållet i den interna informationen skall godkännas av arbetstagarorganisationerna. Den interna informationen skall lämnas på ett sätt som arbetstagarorganisationerna beslutar.

 Personaltidning. Tidningen skall ledas av en redaktionskommitté i vilken arbetstagarorganisationerna intar en majoritetsställning.  Arbetstagarorganisationerna skall godkänna tidningens budget.

 Beslut om anställning. Anställning av personalhandläggare, arbetsledande personal, skydds- och rationaliseringspersonal skall godkännas av arbetstagarorganisationerna.

 Arbetsorganisation. Om arbetstagarorganisationerna så begär skall grupp av arbetstagare utgöra minsta enhet i arvbetsorganisationen.

 Grupporganisation. Arbetstagarorganisationerna avgöra arbetsgruppernas storlek, sammansättning och arbetsförhållanden. Inom dessa fastställda ramar avgör arbetsgrupperna arbetsuppgifter, arbetsplanering och informationsspridning i gruppen.

 Löneform.  Arbetstagarorganisationerna skall ha rätt att välja löneform.

 Arbetstider och semester. Arbetstagarorganisationerna skall ha rätt att bestämma arbetstidens och semesterns förläggning

 Datasystem. Om en arbetsgivare har för avsikt att införa eller göra förändringar i ett datasystem skall dessa godkännas av arbetstagarorganisationerna.  Arbetstagarorganisationerna har rätt att aktualisera och påfordra förändringar i redan befintliga system.                   .

 Facklig verksamhet i koncerner. Arbetstagarorganisationerna skall ha rätt att fritt avgöra under vilka former de skall bedriva sin fackliga verksamhet inom koncerner och företag med flera driftsenheter. Den verksamheten skall bedrivas på betald arbetstid. Alla uppkomna kostnader i anledning av denna verksamhet skall betalas av arbetsgivaren.

 

Idag kan det tyckas som om ledningarna i alla fackliga organisationer helt hade förlorat kontakten med verkligheten eller så ger det en tydlig bild av den dramatiska förändring av maktförhållandena som har skett de senaste trettio åren till kapitalets och arbetsgivarnas fördel.

 

Eller som det är står i rapporten ”Bättre byten” till LOs kongress 2004:

Hur lösningarna (i samhället och på arbetsplatserna) är utformade är ett utryck för maktförhållandet i samhället. Under de senaste tjugo åren har det varit en borgerlig revolutionär utveckling, den sociala rättvisan har trängts tillbaka. Arbetslösheten är hög och inkomst- och förmögenhetsskillnader har ökat.  Det har varit en stark fokusering på ekonomisk stabilitet. Ord, bilder lagar och institutioner har förändrads för att garantera denna stabilitet, marknadskrafterna har släppts fria.

 ***

(1)    PTK, Privattjänstemannakartellen, sammanslutning av alla TCO- och SACO-förbund på den privata delen av arbetsmarknaden.

(2)    SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, nu SN, Svenskt Näringsliv, sammanslutning av alla arbetsgivarorganisationer på den privata delen av arbetsmarknaden.

 

Tema 1.4. Facket: Medlemskapets värde