Liten ordlista för arbetslivet

LITEN ORD LISTA FÖR 90‑TALETS ARBETSLIV

Vi måste skapa ledare som kan utveckla motivation, kompetens och flexibilitet så att alla tar ansvar för en ökad kvalité.

Läs meningen en gång till! Den verkar väl vara rätt så vettig ‑ eller hur? Men om Du är osäker på vad meningen betyder så får Du hjälp med en liten ordlista. Det är nämligen inte självklart vad orden betyder. De förändras.

Därför innehåller ordlistan två olika förklaringar, en gammal och en ny.

ledare; har gruppens förtroende och mandat att leda en verksamhet. Styrka och handling förutsätter samordning. Ledarskapet bygger på en från kollektivet tilldelad makt. Därför är demokrati en förutsättning för ledarskap.

den nya ledaren; styr ett kollektiv genom att lära sig att använda ett beteende som inger förtroende. Trots att ledningen ovillkorligt tillsätter ledaren och att ledarskapet inte är något man får av gruppen kan och måste det erövras genom ett skenbart demokratiskt beteende.

motivation; att vara motiverad är ett resultat av den verklighet som omger människan. Goda förhållanden ger en vilja att bidra och att ställa upp. Därför är motivation något man har; handlingsmöjligheter, inflytande och livskvalitet är en förutsättning för motivation.

den nya motivationen; att ställa upp oberoende av förutsättningarna. Den nya motivationen kan man ge människor genom att påverka deras attityder till verkligheten. Det är vårt fel om vi inte är motiverade. Orsak och skuld flyttas från de verkliga problemen på arbetsplatsen till hur Du tänker.

yrkeskunskap; att ha vetskap om de samlade och strukturerade erfarenheterna inom ett arbetsområde tillsammans med en personlig färdighet; att bära på en yrkeskunskap ger ett värde på arbetsmarknaden, en identitet i samhället och en stolthet och integritet som människa. Därför är yrkeskunskap alltid oberoende av arbetsgivarens mål och arbetsledningens krav.

den nya yrkeskunskapen kallas kompetens; att ha en hög kompetens är att ha de kunskaper och erfarenheter som värdesätts inom en organisation. Kraven på kompetens definieras av organisationens mål och verksamhet, vilka fastställs av ledningen. Kompetens saknar värde utanför organisationen.

flexibilitet; att fritt ompröva och förändra uppfattning och beteende. Att tänka nytt samt att själv och tillsammans med andra välja att göra annorlunda. Därför är frihet, handlingsutrymme och fria val en förutsättning för flexibilitet.

den nya flexibiliteten; att vara flexibel är att anpassa sig till organisationens krav utan val och utan motkrav. Den nya flexibiliteten innehåller inga egna val och ingen frihet. Vi ska anpassa oss till de förutsättningar och det arbetssätt som ledningen formulerar.

ansvar; att tillsammans med andra sätta målen, att kunna påverka och förstå konsekvenserna av nödvändiga beslut. Att delta i genomförandet och slutligen ta konsekvenserna. Därför är inflytande och makt en förutsättning för ansvar.

det nya ansvaret; att göra de av ledningen uppsatta målen till sina egna, i det egna hjärtat, i gruppen och bland alla i organisationen. Det nya ansvaret innehåller inte inflytande och makt för oss som ska ta ansvar. Vi ska ta konsekvenserna av målen genom att frivilligt arbeta så att målen kan uppfyllas genom högre takt och längre arbetstid.

kvalité; att uppfylla krav i verksamheter och på produkter som stämmer med användarens förväntningar och förhoppningar. Krav på hög kvalité innebär att ständigt flytta fram positionerna för att nå nya upplevelser. Därför är god smak, kultur och demokrati alltid en förutsättning för att bevara och utveckla kvalitén.

den nya kvalitén är rätt kvalité; att tillverka med rätt kvalité är att göra produkter till det pris marknaden är beredd att betala. Då är kraven på kvalité ett krav på anpassning till marknaden och ett sätt att pressa kostnader. Kraven på rätt kvalité bryter ned gamla traditioner och erfarenheter om god smak och levande kultur.

***

Ordlistan kunde göras mycket längre. Fundera själv över hur dina ledare försöker att skapa nya ord och förändra betydelsen av de gamla.

Alla nya ord och alla förändringar i gamla ords betydelse har en gemensam utgångspunkt ‑ att legitimera ledningens makt och ställning. Världen utanför företaget och utanför marknaden existerar inte. Vad du och vi tillsammans tycker är oviktigt. Du tänker positivt’ om Du tänker som ledningen.

Tanke och språk är oupplösligt förenade. I våra tankar skapar vi bilder av drömmar och förhoppningar samt bilder av verkligheten. Därför visar vårt språk hur vi tänker och hur vi ser verkligheten. Genom att påverka språket kan man påverka människornas verklighetsuppfattning. När språket förändrats har vår bild av verkligheten ändrats.

Därför har i alla tider kampen om ordens betydelse varit stark. Den som lär andra tala lär dem också hur de ska tänka. Så också på våra arbetsplatser.

Det är inte så att de nya orden behövs eller att de gamla överlevt sig själva. Det nya språket ska ta kontroll över våra tankar och legitimera den egna makten. Detta är en del i kampen om vår människosyn och vår verklighetsuppfattning; om vad vi tycker är rättvist och orättvist; om vad vi tycker är rätt och fel,

Låt aldrig någon tafsa på dina grundläggande värderingar. Vakta ditt språk!

Tema 1.2. En fråga om makt